deutsch  english  francais  italiano  poland  czech  russian  Prostitution

Sex und Erotik Forum und Chat

Před 3000 lety byla prostituce v Babylonu (v dnešní Sýrii) pevnou a respektovanou souèástí spoleènosti. Na severu, v horách, žil divoký a váleènický lovecký lid. Přesto byl první, kdo praktikoval pohostinnost – a to „pohostinnou“ prostituci.

V jiné èásti zemì, která byla velmi úrodná, vedl mírumilovný pastevecký lid koèovný život. Sledovat hvìzdy, zakládal vìdy, vytvářel náboženství a založil také „svatou“ prostituci – chrámovou prostituci. Král Chammurapi (1793 p.u.l. – 1750) vydal zákon, podle kterého byla každá žena povinna jednou za život nabídnout své sexuální služby za odmìnu v chrámu. Tento akt mìl příznivì naladit božstva pro zemìdìlskou práci a chov dobytka. Archeologické vykopávky hlinìných destièek toto dokládají jednoznaènými vyobrazeními.

Herodotos považoval chrámovou prostituci za „škodlivý zákon“. Zapomnìl přitom však, že jeho krajané již dávno přispìli k tomu, že se prostituce stala institucí. Podle dochovaných pramenù mìl nejstarší bordel svìta stát ve starém Øecku. V rámci Solónovy „sociální reformy“ (630 p.n.l.) se zřizovaly státní bordely. Ovšem pracovaly v nich výhradnì otrokynì (za koš ryb nebo víno), které bývaly èasto „importovány“ ze zemí, které dobyl Alexandr Veliký (356 p.n.l. – 323). Všude tam, kde muži museli žít na malém prostoru, jako na frontì nebo v přístavních mìstech, bylo zřizování bordelù dokonce podporováno.

Prostituce v antických Aténách tedy nebyla nic mimořádného. „Dikteriady“  byly prostitutky pro chudé obèany, „aulektridy“ řecké flétnistky a „hetéry“ placené milenky významných mužù. Hetéry si osvojovaly musické a filozofické vzdìlání, které se pozdìji vyuèovalo na školách pro hetéry. Vzdìláním takové úrovnì se jako jediné ženy vyrovnaly mužùm a významnou mìrou se podílely na spoleèenském a intelektuálním životì.

I v Øímì byla prostituce dávno dovolena, považována však byla za neèestnou a svobodným Øímankám byla zakázána pod hrozbou nejvyššího trestu. Přesto žilo v roce 100 p.n.l. ve mìstì 32000 dìvek. Byly mezi nimi „levné“ nudae (lat.: nahé), které se nechávali odmìòovat za své sexuální služby sklenkou vína nebo bochníkem chleba. Dále k nim patřily „lépe postavené“, které lákaly své zákazníky do veřejných lázní nebo Pompeiových sloupových síní, další skupinou byly „delicata“, mladé a krásné ženy, které vyhledávaly své nápadníky na veřejných slavnostech. (Delicata jménem Flavia Domotilla si vzala římského císaře Vespasiana, porodila mu tři dìti, z nichž dvì se také staly císařem). Øímané zavedli také zdanìní prostitutek – „Unus Concubitus“, mzdu za jeden akt dennì.

Pak přišel císař Augustus (63 p.n.l.). Jako křesan spatřoval své poslání v zákazu tìchto hanebných rejù. Zakázal nevìru a pohlavní styk nevdaných nebo ovdovìlých žen pod hrozbou nejvyššího trestu. Toto nařízení se však týkalo nejen dìvek, ale i žen obecnì. Nebo žena byla vinna hříchem, byla ménìcenná (muž druhého řádu). Křesanské uèení slibovalo kompletní zdrženlivost, protože tìlesná láska mohla být jenom dílem ïábla. Co pak byly prostitutky? Na jedné stranì byly odsuzovány (až k trestu smrti), na stranì druhé představovaly ochranu před smilstvem a nevìrou. (Podle hesla: lepší s kurvou než s vdanou ženou nebo dokonce s pannou).

A tak vznikla křesanská dvojí morálka. Provází naše dìjiny až do dnešních dní.

Website Stundenhotel Muenchen   Bizarr Studio und KlinikMasterCard
EuroCard
VISA
American Express
diskrete Parkpl�tze - discret parking
barrierefrei
Bel Ami Gentlemen´s Club
SH Gastro GmbH | Dachauer Str. 366
80993 München
© 2007 by Agentur München